Katalog produktów

Oferta Grupy BIK dla korporacji i firm z sektora usług finansowych.

Wsparcie oceny ryzyka kredytowego

Bankowy Raport Kredytowy Klient Indywidualny i Bankowy Raport Kredytowy – Przedsiębiorca

Raporty umożliwiające uzyskanie informacji o zobowiązaniach klienta indywidualnego lub przedsiębiorcy w bankach i SKOK-ach oraz w podmiotach niebankowych (firmy pożyczkowe, leasingi, itp.). Raporty BIK wspierają ocenę zdolności kredytowej i analizę ryzyka kredytowego klienta. Ponadto pomagają identyfikować sytuacje, dla których niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych czynności wyjaśniających pod kątem przeciwdziałania próbom wyłudzenia.

Bankowy Raport Monitorujący Klient Indywidualny oraz Bankowy Raport Monitorujący STANDARD – Przedsiębiorca

Raport pozwala na monitorowanie zobowiązań kredytowych swoich klientów a tym samym na ocenę ryzyka związanego z danym klientem w trakcie spłaty przez niego zobowiązań.

Bankowy Raport Monitorujący Klient Indywidualny – Przedsiębiorca

Raport pozwala na uzyskanie informacji o zobowiązaniach konsumenckich osób fizycznych powiązanych z firmą wnioskującą o udzielenie finansowania. Jest to szczególnie ważna informacja w przypadku oceny ryzyka związanego z finansowaniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Ocena punktowa (scoring)

Do każdego Raportu dotyczącego klienta indywidualnego można otrzymać informację o jego ocenie punktowej. Metoda oceny punktowej (scoring) jest modelem statystycznym, który na podstawie szerokiego zakresu informacji dotyczących historii i aktywności kredytowej klienta prognozuje prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych problemów w obsłudze zobowiązań klienta w ciągu 12 miesięcy od daty naliczenia oceny. Innymi słowy, ocena punktowa służy do prognozy ryzyka nieprawidłowej obsługi zaciągniętych zobowiązań.

Weryfikacja kontrahentów

Raport Podstawowy

Raport Podstawowy o konsumencie lub firmie - zawiera informacje z rejestru BIG InfoMonitor - zarówno informacje o długach (informacje gospodarcze negatywne) jak i terminowych płatnościach (informacje pozytywne) dopisanych przez kontrahentów sprawdzanych podmiotów. Długi są to zobowiązania przeterminowane o co najmniej 30 dni, na kwotę minimum 200 zł w przypadku konsumenta lub minimum 500 zł w przypadku przedsiębiorcy. Raport pomoże Ci ocenić wiarygodność finansową Twojego kontrahenta i pomoże uniknąć współpracy z nierzetelnymi klientami. Jego pobranie jest szybkie, proste i nie wymaga upoważnień. Firmy i banki chętnie korzystają z tego narzędzia w procesie weryfikacji kontrahentów.

Raport Rozszerzony

Unikatowe narzędzie weryfikacji wiarygodności kontrahenta, pomocne w podejmowaniu decyzji biznesowych i prowadzeniu bezpiecznego biznesu. Dostarcza kompleksowe informacje o firmach i konsumentach. Raport zawiera dane z 3 baz danych: rejestru BIG (BIG InfoMonitor), BIK (Biuro Informacji Kredytowej) oraz ZBP (Związek Banków Polskich). Raport umożliwia ocenę obciążeń finansowych m.in. wobec sektora bankowego oraz pozostałych uczestników rynku takich jak np. firmy telekomunikacyjne, energetyczne, jednostki samorządu terytorialnego, firmy budowlane, hurtownie itd. W przypadku konsumenta dowiesz się także, czy jego dokument tożsamości nie jest zastrzeżony. Sprawdzając firmę, uzyskasz innowacyjny Wskaźnik ryzyka MŚP, czyli ocenę wyliczaną na podstawie danych z BIK i BIG. Otrzymasz również informacje z wywiadowni gospodarczej (m.in dane o firmach z baz CEIDG i KRS, Białej Listy VAT, Krajowego Rejestru Zadłużonych, list AML). Dowiesz się także, z jakich branż pochodzą zapytania o Twojego kontrahenta.

Raport Specjalny

Raport Specjalny może zawierać wybrane przez Ciebie dane z określonych źródeł. Może zawierać dane z BIG InfoMonitor (długi i terminowe płatności) oraz dane z bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK), Związku Banków Polskich (ZBP) oraz innych baz zewnętrznych. W Raporcie Specjalnym możesz zobaczyć m.in. podsumowanie czynnych zobowiązań kredytowych z BIK, potwierdzenie PESEL-u lub potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy. Wybrani klienci mogą otrzymać ocenę punktową konsumenta tj. scoring. Jest to prognoza prawdopodobieństwa wystąpienia poważnych problemów w obsłudze zadłużenia produktów kredytowych przez daną osobę w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia oceny. Scoring wyliczany jest przez BIK na podstawie danych znajdujących się w naszej bazie. Udostępniamy także informacje o statusach płatności zobowiązań kredytowych z ostatnich 36-ciu miesięcy. Raport Specjalny kompleksowo wspiera proces zarządzania ryzykiem współpracy z kontrahentem. Pozwala uniknąć współpracy z nieuczciwymi klientami.

Raport z wywiadowni InformacjaKredytowa.pl

Dane o firmach z wywiadowni gospodarczej znajdziesz w Raportach Rozszerzonych oraz Raportach Specjalnych, które udostępniamy za pośrednictwem systemu Biznes BIG.pl. Raport z wywiadowni gospodarczej przygotowuje i udostępnia nasz partner InformacjaKredytowa.pl.

W Raporcie z wywiadowni gospodarczej znajdziesz m.in.:

 • informacje o zadłużeniu z giełdy wierzytelności
 • status podatnika VAT z Białej Listy VAT
 • dane rejestrowe (z KRS, CEIDG, REGON)
 • wynik przeszukania list sankcyjnych (m.in. polskie listy)
 • ostrzeżenia KNF
 • informacje o dotacjach (z bazy SUDOP) oraz o dotacjach z UE
 • informacje o beneficjencie rzeczywistym (baza CRBR)
 • informacje o upadłościach i postępowaniach układowych (z różnych źródeł)
 • informacje o reprezentantach spółki (z KRS), wspólnikach i udziałowcach
 • powiązania osobowe i kapitałowe (w tym również w postaci grafów)
 • strukturę kapitałową
 • dane finansowe – sprawozdania finansowe złożone w KRS
 • pełną historię wpisów dla spółek z KRS wraz z podglądem Monitora Sądowego i Gospodarczego


Raport o Zapytaniach w bazie BIG InfoMonitor

 

BIG InfoMonitor rejestruje i przechowuje informacje o złożonych zapytaniach oraz udostępnionych raportach. Raport o zapytaniach dostarcza informacje o tym, kto interesował się w przeszłości Twoim partnerem biznesowym lub potencjalnym nowym kontrahentem. Raport daje możliwość sprawdzenia, czy np. podmioty z danej branży interesowały się już Twoim kontrahentem.

Monitorowanie siebie i kontrahentów

Monitorowanie kontrahenta w Rejestrze BIG InfoMonitor

Monitorowanie umożliwia bieżące śledzenie informacji o zmianach w bazie BIG InfoMonitor na temat Twoich kontrahentów. Powiadomimy Cię o pojawieniu się długu lub terminowej płatności w Rejestrze BIG InfoMonitor. Dodatkowo, uzyskasz informację o aktualizacji wpisu, jego usunięciu lub zbyciu długu. Dzięki usłudze monitorowania firm możesz szybko reagować, gdy Twój partner biznesowy będzie miał problemy finansowe. Usługa ta pozwala na stały nadzór nad sytuacją finansową oraz aktywnością podmiotów, z którymi współpracujesz lub planujesz współpracę. Jest doskonałym narzędziem zabezpieczającym przed zatorami płatniczymi.

Automonitorowanie

Umożliwia śledzenie informacji o własnej firmie w Rejestrze BIG InfoMonitor, a w szczególności o tym: kto interesuje się firmą i pobrał o niej raport, czy Twoja firma została wprowadzona do Rejestru Dłużników, czy nastąpiła aktualizacja informacji gospodarczych na jej temat.

Usługa automonitorowania jest włączona w każdym pakiecie systemu Biznes BIG.pl. Dzięki niej, możesz zawsze trzymać rękę na pulsie i szybko wyjaśnić ewentualne negatywne wpisy o Twojej firmie lub skontaktować się z kontrahentem, który sprawdzał Twoją wiarygodność finansową. Potencjalnie może to być Twój nowy partner biznesowy.

Raport Moja Firma z Rejestru BIG InfoMonitor

Z Raportu Moja Firma dowiesz się, jakie informacje na temat Twojej firmy znajdują się w Rejestrze BIG InfoMonitor. Mogą one pochodzić z różnych sektorów gospodarki m.in. dostawców usług masowych, instytucji finansowych oraz firm sektora MŚP. Jeżeli dane zawarte w bazie są nieprawdziwe, można żądać od wierzyciela ich zmiany lub usunięcia.

Raport z Rejestru Zapytań z bazy BIG InfoMonitor

Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto weryfikował informacje o Tobie lub Twojej firmie w Rejestrze BIG InfoMonitor, ten raport jest dla Ciebie. Pokazuje on zakres informacji udostępnionych o Tobie lub Twojej firmie oraz wskazuje podmioty, które te dane otrzymały. Raport zawiera informacje o zapytaniach z ostatnich 12 miesięcy. Wykorzystaj raport, aby udowodnić swoją rzetelność płatniczą.

Odzyskiwanie należności i prewencja

Dodanie długu do Rejestru BIG InfoMonitor

Umieszczenie danych nieterminowego płatnika w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor może być skutecznym sposobem na zmotywowanie dłużnika do uregulowania należności. Dlaczego? Do rejestru dłużników BIG InfoMonitor regularnie zaglądają banki, firmy leasingowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, przedsiębiorcy oraz inne instytucje współpracujące z BIG InfoMonitor. W ten sposób weryfikują wiarygodność płatniczą potencjalnych klientów przed zawarciem umowy (np. o kredyt czy leasing).

Jeśli dane nieterminowego płatnika znajdą się w rejestrze, może on mieć realne problemy z uzyskaniem finansowania, rozpoczęciem korzystania z usług telekomunikacyjnych czy nawiązaniem współpracy handlowej z nowym kontrahentem. Wpis jest również ostrzeżeniem innych uczestników rynku o nieuczciwym kontrahencie.

Wysłanie powiadomienia do dłużnika o wpisie do Rejestru BIG InfoMonitor

Powiadomienie to pismo, które zawiadamia dłużnika o tym, że jego dane zostały  ujawnione w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor. Pomaga zwiększyć skuteczność odzyskiwania należności. Nasz zespół może wysłać powiadomienie na zlecenie wierzyciela. Możemy to zrobić na kilka sposobów: listem poleconym, listem zwykłym, sms-em lub e-mailem. Powiadomienie informuje dłużnika m.in. o konsekwencjach wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i tym samym skutecznie mobilizuje do uregulowania zobowiązania.

Wysłanie ustawowego wezwania do zapłaty

Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor musi być poprzedzone wysyłką wezwania do zapłaty spełniającego wymogi ustawowe. Taką wysyłkę możesz zlecić nam i wtedy do specjaliści BIG InfoMonitor wyślą wezwanie w Twoim imieniu. Wezwanie do zapłaty na papierze firmowym BIG InfoMonitor często mobilizuje dłużnika do spłaty zobowiązania, ponieważ komunikuje negatywne konsekwencje obecności w rejestrze dłużników i jest sygnałem, że Twoja firma poważnie traktuje odzyskiwanie należności.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna informuje kontrahentów o Twojej współpracy z BIG InfoMonitor. Sygnalizuje jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania terminu płatności. Udostępniana jest w formie elektronicznej lub w formie tradycyjnego stempla, który Klienci BIG InfoMonitor umieszczają na swoich fakturach lub umowach. Pieczęć mobilizuje kontrahentów do regularnego i terminowego wywiązywania się z zobowiązań, a tym samym jest doskonałym narzędziem chroniącym Twoją firmę przed zatorami płatniczymi. Sprawia, że dokumenty opatrzone pieczęcią wyróżniają się i tym samym są opłacane w pierwszej kolejności.

Potwierdzanie wiarygodności

Dodanie terminowej płatności do Rejestru BIG InfoMonitor

Wpis pozytywnej informacji gospodarczej polega na wprowadzeniu przez wierzyciela do Rejestru BIG InfoMonitor informacji na temat wywiązywania się z zobowiązań przez kontrahenta. Może nim być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca. Od chwili spełnienia świadczenia z tytułu zobowiązania nie może upłynąć więcej niż 12 miesięcy. Informacja pozytywna jest ważnym narzędziem budowania pozytywnych relacji z kontrahentami i zaufania na rynku.

Program Firma Wiarygodna Finansowo

Program Firma Wiarygodna Finansowo promuje rzetelne firmy i solidnych przedsiębiorców, którzy zawsze regulują płatności w uzgodnionym terminie. Dzięki certyfikacji wiarygodności finansowej program buduje wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami. Skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów oraz akceptują Deklarację Uczestnika Programu.

 • Certyfikat Wiarygodności potwierdza, że Twoja firma nie ma długów w Rejestrze BIG InfoMonitor. Certyfikat pomaga budować pozytywny wizerunek Twojej firmy oraz wzmacnia jej przewagę konkurencyjną na rynku. Każdy potencjalny kontrahent/klient może w szybki i prosty sposób (7dni/24h) sprawdzić ważność i autentyczność tego dokumentu. Wystarczy NIP weryfikowanej firmy i dostęp do Internetu.
 • Certyfikat Wiarygodności Premium potwierdza, że Twoje przedsiębiorstwo nie ma zgłoszonych długów w żadnej z trzech baz: BIG InfoMonitor, Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP), a tym samym jest rzetelnym partnerem w biznesie. Certyfikat wzmacnia zaufanie do Twojej firmy i może być ważnym argumentem w negocjacjach handlowych oraz w budowaniu wizerunku firmy.

Certyfikat Wiarygodności i Certyfikat Wiarygodności Premium to szansa na rozwój i wzmocnienie pozycji firmy na rynku. To sygnał dla innych, że z Twoim przedsiębiorstwem warto współpracować.