Regulaminy i dokumenty

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. , która ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

Platforma ODR jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Przypominamy, że adres e-mail, pod którym możesz się z nami skontaktować, to kontakt@bik.pl.

Podmiotem świadczącym usługi jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. („BIK"). Usługi świadczone przez BIK dostarczane są w wersji cyfrowej, za pośrednictwem portalu internetowego www.bik.pl. Kontakt z BIK możliwy jest przez Centrum Obsługi Klienta.

Płatność za usługi BIK uiszczana jest za pomocą karty płatniczej, przelewu bankowego lub wpłaty na rachunek za pośrednictwem systemu prowadzonego przez BlueMedia SA w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. BIK rozpocznie świadczenie usługi niezwłocznie po złożeniu zamówienia, a w przypadku usług płatnych, niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.

Reklamacje dotyczące świadczenia usługi mogą być składane poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta BIK. Reklamacje rozpatrywane są w trybie § 9 Regulaminu.

Masz prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, chyba że skorzystałeś w tym czasie z usługi udostępnionej on-line, po wyrażeniu uprzednio zgody na świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu, iż w takiej sytuacji nastąpiła utrata prawa do odstąpienia. W celu wykonania prawa odstąpienia możesz, chociaż nie jest to obowiązkowe, wykorzystać wzór zamieszczony w Regulaminie lub w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827). Masz prawo do rozwiązania umowy i zamknięcia swojego konta w portalu w dowolnym momencie, zgodnie z zapisami §11 Regulaminu.